Додељена награда „Исаило А. Петровић“ за каталог 29. Меморијала Надежде Петровић


 

За­ви­чај­но оде­ље­ње Град­ске би­бли­о­те­ке „Вла­ди­слав Пет­ко­вић Дис” у Чач­ку при­ре­ди­ло је си­ноћ тра­ди­ци­о­нал­ну, 20. из­ло­жбу „Штам­па­на реч”, оку­пља­ју­ћи све из­да­вач­ке по­ду­хва­те у овом гра­ду на­ста­ле то­ком 2018.

Жири за дизајн  од­лу­чио је да На­гра­да „Иса­и­ло А. Пе­тро­вић” при­пад­не Вуку Видору за ликовно-графичку опрему каталога 29. Меморијала Надежде Петровић у издању Уметничке галерије „Надежда Петровић“.

Награду је, због службеног одсуства добитника, примио в.д. директора Уметничке галерије Александар Дачић.